Privacybeleid 

De Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging verwerkt van haar leden en van de abonnees van de elektronische nieuwsbrief.

Indien u lid wordt van de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging, of wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief of om een andere reden persoonsgegevens aan de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

Wij adviseren u om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor u eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging
Silvia Rigters
Riouwstraat 1
2585 GP Den Haag

2. Welke gegevens verwerkt de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging en voor welk doel?

2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  1. voor- en achternaam, geboortedatum, geslacht
  2. adresgegevens, eventueel postadres
  3. telefoonnummer(s), e-mailadres(sen)
  4. overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts

2.2 De Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde materialen en voor het afhandelen van de van u verkregen informatie;

b) uw geboortedatum wordt gebruikt om te bepalen of en wanneer u recht heeft op ouderenkorting;

c) uw naam en e-mailadres worden gebruikt voor het versturen van de elektronische nieuwsbrief met informatie over nieuwe aanwinsten, activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

De Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten. Indien u nog betaalverplichtingen bij ons heeft, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang deze betaalverplichting bestaat.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de (technische)verwerking van de persoonsgegevens maakt de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging gebruik van diensten van derden, de zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Als lid van de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging kunt u op de website inloggen met de inlognaam en het wachtwoord die u van ons op aanvraag ontvangt. U ziet dan het volledige overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

5.2 Via de ledenadministratie van de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging () kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.3 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.4 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de Bibliotheek van de Antroposofische Vereniging uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke in het bestuur van de Antroposofische Vereniging in Nederland: .

5.5 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie:

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

[Versie 17 mei 2018]